Grundejerforeningens navn er ”Damhus” med hjemsted i Vejen Kommune. Grundejerforeningen oprettes med hjemmel i partiel byplan nr. 14 samt deklaration tinglyst 22.07.1977 på foranledning af Vejen Kommune og kan kun ophæves med tilslutning af denne. Samtlige grundejer er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.

 
 
 
 

Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere og lejere, ægtefæller og beboere indenfor det af partiel byplanvedtægt nr. 14 omfattede område. Det pligtige med-lemsskab indestår den til enhver tid værende grundejer for.

 
 
 
 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser med hensyn deres grunde og ejendomme overfor kommunen og andre offentlige myndigheder, samt andre fælles opgaver af enhver art på det areal, som foreningen omfatter. Foreningen har ingen politisk tilknytning.

 
 
 
 

Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling og betales forud for 1 år ad gangen.
Kontingentet skal efter aftale med Vejen Kommune opkærves over ejendomsskattebilletten. Vejen Kommune fastsætter det sidste tidspunkt for, hvornår kontingentets størrelse skal med-deles kommunen.

 
 
 
 

Når et medlem ophører at være ejer/lejer af en af de i § 2 nævnte grunde, udtrædes der au
tomatisk af foreningen uden tilbagebetaling af indbetalt kontingent.

 
 
 
 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Til at lede generalforsamlingen vælges
en dirigent. De spørgsmål, der bliver fremlagt afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog
deklarationens § 2, 3 og 7, hvor beslutning træffes med 2/3 majoritet.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre et af de fremmødte medlemmer for-langer skriftlig afstemning. Medlemmer, der er i restance med kontingent, kan ikke deltage i afstemning.
Hver matrikelnummer tillægges 2 stemmer ved generalforsamlingen, uanset om 1 eller 2 med-lemmer deltager. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere med end 3 stemmer.
Ved bestyrelsesmøder og generalforsamling føres protokol, der underskrives af de i mødet del-tagende medlemmer – ved generalforsamling dog kun af dirigenten.

 
 
 
 

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med tre ugers varsel til hver enkelt par-cel, med angivelse af foreløbig dagsorden. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde føl-gende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år..
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse..
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer..
5. Kontingentets fastsættelse..
6. Valg af bestyrelse samt suppleanter..
7. Valg af revisor samt suppleant..
8. Eventuelt..
Vedrørende pkt. 4: Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Hvis der fremkommer ændringsforslag udsendes endelig dagsorden seneste 8 dage før gene-ralforsamlingen, i modsat fald afholdes generalforsamlingen efter den foreløbige dagsorden.

 
 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, afholdes
så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst en fjerdedel af medlemmerne til
bestyrelsen har indgivet skriftlig begæring med tilkendegivelse af dagsorden for
generalforsamlingen. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen
afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

 
 
 
 

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen udvælger af sin midte formanden.
Af bestyrelsens medlemmer er 2 på valg hvert år. Bestyrelsen består af 1 repræsentant fra hvert af de 4 vænger (3 vænger samt stamvejen incl. de 4 parceller ved p-pladsen).
Hvert vænge stiller med en repræsentant det år, hvor det pågældende vænges bestyrelses
medlem er på valg. Såfremt vænget ikke stiller med en repræsentant, kan general forsamlingen vælge
en repræsentant fra alle vænger, hvis denne stiller frivilligt op til valg.
Ellers vil valget foregå via lodtrækning som foretages på generalforsamlingen. I lodtrækningen er dog undtaget siddende
samt foregående periodes bestyrelsesmedlem fra vænget

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen udvælger af sin midte formanden.
Af bestyrelsens medlemmer er 2 på valg hvert år. Bestyrelsen består af 1 repræsentant fra hvert af de 4 vænger (3 vænger samt stamvejen incl. de 4 parceller ved p-pladsen).
Hvert vænge stiller med en repræsentant det år, hvor det pågældende vænges bestyrelses
medlem er på valg. Såfremt vænget ikke stiller med en repræsentant vil valget foregå ved
lodtrækning som foretages på generalforsamlingen. I lodtrækningen er dog undtaget siddende
samt foregående periodes bestyrelsesmedlem fra vænget.

Nærværende bestemmelse er ændret efter vedtagelse på
generalforsamlingen afholdt den 16. september 2022. samt
generalforsamlingen afholdt den 26. september 2000.

 

 
 
 
 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed. Der afholdes bestyrelsesmøde så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, nå over halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 
 
 
 

Foreningens regnskabsår går fra 01.08. til 31.07. Der udarbejdes et driftsregnskab og status. Disse underskrives af kassereren og fremsendes til revisoren senest den 15.08., og skal af denne være revideret senest den 01.09., således at regnskabet med revisorens påtegning kan sendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, som afholdes inden udgangen af september måned.

 
 
 
 

Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut på foreningens navn. Over foreningens midler – bortset fra kassebeholdningen – kan alene disponeres med formandens og kassererens un-derskrifter i forening, hvilket meddeles pengeinstituttet.

 
 
 
 

Eventuelle overskydende midler anvendes i overensstemmelse med generalforsamlingens be-slutning.

 
 
 
 

Enhver ejer af de i § 2 nævnte områder er pligtig til at holde sin grund/sine grunde i en sådan stand, at den/de ikke er til gene for de omkringboende. Påtaleret har alene bestyrelsen. Ved misligholdelse trods skriftlig henvendelse fra bestyrelsen, foranlediger denne at området sæt-tes i forsvarlig stand. Omkostning herved udredes af ejeren af pågældende grund.

 
 
 
 

Grundejerforeningen forestår vedlige- og renholdelse af såvel fællesområder som stierne in-denfor området. Det besluttes på generalforsamlingen, i hvilket omfang vedligeholdelse udfø-res af medlemmerne.
Bestyrelsen foranlediger arbejdets udførelse.

 
 
 
 

Vedtægtsændringer skal, forinden de får gyldighed, forelægges Vejen Kommune, der har påta-leret i henhold til byplanvedtægten. De oprindelige vedtægter af den 19. december 1991 er vedtaget på foreningens generalfor-samling den 25. september 1991 og godkendt af Vejen Byråd, Teknisk Forvaltning den 17. de-cember 1991.